İş Yeri Hekimliği

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, yalnızca işyerlerine bakan, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere denmektedir.

İş Yeri Hekimliği


Görevleri;

- İş Yeri Hekimliği: İşyerinde, çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapar.

- Kantin, yemekhane, soyunma odası, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapar ve tavsiyelerde bulunur.

- İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımı hakkında tavsiyelerde bulunur.

- İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarında görev alır.

- İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken sağlık muayenelerini yapar.

- İşyerindeki işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskleri göz önünde bulundurarak , çalışanların çalışma ortamı uygunluğu hakkında araştırmalar yapar.

- Gece vardiyaları da dahil tüm çalışanların sağlık gözetimini yapar.

- İşyerinde bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önlemek ve bağışıklamayı sağlamak için portör muayenelerinin yapılmasını sağlar 

- Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak gerekli ölçümlerin yapılmasını ister ve değerlendirir.

- Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirir.

- Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak, yılık çalışma planı ve yılık değerlendirme raporu hazırlar.

- İş sağlığı, hijyen ve ergonomi ile ilgili eğitimlerin verilmesi için ilgili kişilerle işbirliği yapar.

- Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlar.

- İş kazaları veya meslek hastalıklarının azalmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

- Yeni teknolojinin sağlık bakımından değerlendirmesini yapar ve test edilmesini sağlar.

KİMLER İŞYERİ HEKİMİ OLABİLİR?

Tıp fakültelerinden mezun olup , diploması Sağlık Bakanlığı' nca onaylanmış hekimler işyeri hekimi olabilir.

İŞYERİ HEKİMLERİ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE BULUNDURMA ZORUNLULUĞU NEDİR?

İşyeri hekimleri;

- Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,

- Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

görev yapmaktadırlar. İş yeri hekimleri;

Az tehlikeli sınıfta; az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta; tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta; çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

Tehlike sınıfına bakılmaksızın 50 ve üzeri işçi çalıştıran tüm özel sektör işyerleri ile 50'den az işçi çalıştıran (bir işçi çalıştıran işyerleri de dahil) özel sektör işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İŞYERİ HEKİMLİĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

İşçilerin meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle toplumda ki diğer insanlardan daha fazla hastalanma ve ölme olasılıkları vardır. İşçiler toplumda risk gruplarıdır. Temel Sağlık hizmetleri anlayışı risk gruplarına öncelik verilmesini istemektedir. Bu nedenlerle işyerlerinde sağlık hizmeti olması ve çalışanların sağlığının gözetim altında olması, sağlıklarının izlenmesi gereklidir. Bu çok tehlikeli işlerden, az tehlikeli işlere kadar tüm işyerleri için geçerlidir. İşyeri sağlık birimi kurulması Temel Sağlık Hizmetleri açısından bir zorunluluktur. İşyeri sağlık biriminde çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin en önemli görevi ise çalışanların sağlığını izlemek, böylece sağlığını korumak ve geliştirmektir. İşyeri hekiminin öncelikli görevi işyerinde hasta olan çalışanları tedavi etmek değildir. İşyeri hekimi çalışanları sadece hastalıklarına karşı sorumlu değildir. Çalışanların sağlığından sorumludur. Topyekün sağlıktan sorumlu olmak daha geniş, daha anlamlı ve doğru bir yaklaşımdır. Bu nedenle işyeri hekiminin görevi o gün hasta olan bir kaç işçiyi tedavi etmek değildir, tüm işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmekle görevlidir. Bu nedenle çalışanların sağlığının hekim tarafından gözetim altında olması ve izlenmesi gerekir. İşyeri hekimi sürekli çalışanları çalıştıkları ortamda izlemeli, işyerindeki riskleri belirlemeli var olan risklere karşı alınacak önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. İşyeri hekimi çalışanların sağlığını gözetlemesi ve izlemesi için esas görevleri olan; işe giriş muayenesi, periyodik muayene gibi görevlerini doğru ve etkin yapmalıdır. İşveren işçi sağlığı ile ilgili hizmetlerin işyerinde sunulmasından sorumludur. Bu nedenle işyeri sağlık birimi kurmak veya iş sağlığı hizmet alması gerekir. Bu kapsamda işyeri hekimi istihdam etmesi veya Kamu veya özel kuruluşlardan hizmet alarak işyerinde işyeri hekimi bulundurması gerekmektedir. İşyeri hekimi çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmakla görevlidir. Bu nedenle işyeri hekimliği çok ciddi bir iştir ve esas iştir. Öylesine ikinci iş olarak yapılacak bir iş değildir. Esas görevlerinden birisi olan işyerinin gözetimi çok önemlidir. Bunun için iş yerinde olması gerekir. O işyerinde ortam değerlendirmesi yapmalıdır. Var olan riskleri belirleyip düzeltilmesinin takipçisi olmalıdır. Sağlık gözetimi kapsamında işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda çalışanları bilgilendirmek işyeri hekiminin görevidir. İşyeri hekimi çalışanların periyodik olarak muayeneleri yapmak, gerek gördüğü sıklıkta da düzenlemek zorundadır.

İŞ YERİ HEKİMİ  İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ;


- Sağlık Raporu
- Sağlık Riskleri
- Sağlık Risk Değerlendirmesi
- İş Yeri Hekimliği
- İş Kazası ve Yaralanma
- İşçilerin Sağlık Gözetimi
- İş yerinde Ergonomi
- İş yerinde Temizlik ve Hijyen
- İşe Giriş Muayeneleri
- Periyodik Sağlık Muayeneleri
- Meslek Hastalıkları
- Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler
- Sağlık Ölçümleri
- Biyokimya Tahlilleri
- Radyolojik Kontroller
- Sağlık Taramaları
- Portör Muayeneleri
- İş yerinde Bulaşıcı Hastalıklar
- Koruyucu Sağlık Önlemleri
- İş yerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale
- Çalışanların Rehabilitasyonu
- Yardımcı Ölçümler
- Mobil Check-UP
- Yardımcı Sağlık Personeli

Whatsapp ile ulaşın