Periyodik Sağlık Muayeneleri

Periyodik muayenenin amacı sağlıklı olarak işe başlayan çalışanın işyeri ortamının olumsuz koşullarından dolayı sağlığının olumsuz yönde etkilenip etkilenmediğini belirlemektir. Etkilenmiş ise erken tanısı ve erken tedavisi için önlem almak için bir fırsattır. Bir hastalığın ne kadar erken tanısı konar ise çalışana o kadar az zarar vermesine izin verilmiş olur ve erken, etkin ve ucuz tedavisi de sağlanmış olur.

Periyodik Sağlık Muayeneleri


İşe giriş raporu düzenlenen her çalışana belirli sürelerle sağlık muayeneleri ve gerektiğinde laboratuar araştırmaları yapılmalıdır. İşin devamı süresince muayene aralıkları işin özelliklerine, çalışanın yaşına ve cinsiyetine göre değişmektedir. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışan tüm işçilerin (kadın işçiler dahil) İş Kanununun 86. maddesi gereği en az yılda bir kez hekim raporu ile çalışmalarında sakınca olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

- Çalışanın kişisel özellikleri, çalışma ortamının tehlike sınıfı ve işin niteliği göz önünde bulundurularak risk analizi sonuçlarına göre; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik sağlık  muayeneleri tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

- Bazı iş kollarında bu periyoduk sağlık muayeneleri daha kısa aralıklarla yapılmalıdır. Örneğin; Kurşun ve Cıva ile çalışan işçilerin her üç ayda bir, Arsenik ve insektisidler ile tozlu işlerde çalışan işçilerin her altı ayda bir, klinik ve laboratuar usulleri ile sağlık muayeneleri yapılması önerilmektedir.
Kadın işçilere her altı ayda bir kontrol muayenesi zorunluluğu getirilmiştir.
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar için bu muayeneler en az altı ayda bir yapılmalıdır.13-16 yaş arası çocukların hangi işte çalışırsa çalışsın işe girişte çalışmalarında sakınca olmadığının hekim raporu ile belirlenmesi ve bu muayenelerin altı ayda bir tekrar edilmesi gerekmektedir.

SAĞLIK TARAMA HİZMETLERİ NELERDİR?

- Akciğer grafisi

- Odiometri (İşitme Testi)

- Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

- Göz Taramaları

- Portör Muayenesi

- Aşılar(Tetanoz aşısı,Hepatit aşıları)

- Laboratuar Tetkikleri

- Kan sayımı (Hemogram), Tam İdrar Tahlili (TİT)

- Karaciğer Fonksiyon Testleri, Böbrek Fonksiyon Testleri

- Hepatit B Testi, Serolojik Tetkikler

- İdrarda Kanda Kurşun vb.

Bu taramalar işletmenin türüne göre değişiklik göstermektedir.

İŞ YERİ HEKİMİ  İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ;


- Sağlık Raporu
- Sağlık Riskleri
- Sağlık Risk Değerlendirmesi
- İş Yeri Hekimliği
- İş Kazası ve Yaralanma
- İşçilerin Sağlık Gözetimi
- İş yerinde Ergonomi
- İş yerinde Temizlik ve Hijyen
- İşe Giriş Muayeneleri
- Periyodik Sağlık Muayeneleri
- Meslek Hastalıkları
- Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler
- Sağlık Ölçümleri
- Biyokimya Tahlilleri
- Radyolojik Kontroller
- Sağlık Taramaları
- Portör Muayeneleri
- İş yerinde Bulaşıcı Hastalıklar
- Koruyucu Sağlık Önlemleri
- İş yerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale
- Çalışanların Rehabilitasyonu
- Yardımcı Ölçümler
- Mobil Check-UP
- Yardımcı Sağlık Personeli

Whatsapp ile ulaşın