İşyerinde Temizlik ve Hijyen

Hijyen,genel olarak bilindiği üzere sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanır. Hijyen sözcüğü genel olarak Sağlık Kurulları ya da Sıhhi Temizlik Bilimi olarak da tanımlanır.

İşyerinde Temizlik ve Hijyen


İş hijyeni : çalışma ortamında görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa sebep olan çevresel faktörleri, stresleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır. Endüstri hijyeni, işyeri ve çevresi ile ilgili temizlik bilimidir. Çalışma ortamındaki temizlik daha çok işin niteliğine bağlı olarak işyeri ve çevresini sağlığa zararlı hale getiren etmenlerin temizliğidir.

İş Hijyeninin Amaçları

- Tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en iyi şartlarda sağlamak ve bu koşulları devam ettirmek,

- Çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını belirlemek ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak,

- İşyerlerinde önlemlerinin alınması ve kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

Mevzuatta yer alan iş hijyeni başlıklarına değinecek olursak: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır" denilmektedir. Bu işyerlerinde duvarlar kolay temizlenebilir şekilde olmalı ve çatlak olmamalı,dezenfeksiyonu yapılabilir durumda olmalıdır.Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ana başlığı "hijyen ve kişisel korunma" maddesinde kişisel hijyen ve önlemlerinden bahsedilmiştir. Eğitim başlıklı 13. maddesinde de "hijyen kuralları" konusunda çalışanların bilgilendirilmesi ve hijyen konusunda eğitim verilmesi istenmektedir. Sağlık Gözetimi ile ilgili 16. maddesinde;İşveren, işyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yaptıracaktır denilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde ise "İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine "endüstriyel hijyenin temel ilkeleri" konularında eğitim verilmesi sağlanır" ifadesi yer almaktadır.

İş sağlığı ve Güvenliği uzmanı ve İşyeri hekiminin görevlerine değinecek olursak;

- Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskleri araştırmalı, çeşitli kimyasalların maruziyet ölçümlerini belirlemeli ve bununla ilgili ölçüm ve tetkikleri yaptırmalı, bunun için metot ve stratejiler geliştirmelidir.

- Çalışma ortamlarında risk teşkil eden tehlikeli maddelerin ve proseslerin tanımlanması, belirlenmesi ve önlenmesi için risk değerlendirmesi yapmalıdır.

- Risk değerlendirmesine göre işyerinde zararlı olabilecek koşulları saptayıp onları kontrol altına almak yada bunları bertaraf etmeye yönelik girişimleri olmalıdır.

- İşyerinde temizlik ve hijyeni sağlamada kişisel koruyucu ekipman ve yardımcı malzemeler örneğin solunum maskeleri kullanımı ve absorban maddeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

- Çalışma ortamı ısısı, havalandırma, aydınlatma ve gürültü sorunları hakkında bilgili olmalı ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturabilmek adına gerekli ölçümlerin yaptırılmasını sağlamalı ve değerlendirmeli.

 - Daha iyi çalışma koşuları sağlamak adına çalışanlara ergonomi eğitimi vermeli.

İşyerinde Temizlik ve Hijyen Tedbirleri;

Öncelikle işyerinde ve ekipmanda veya proseste yapılan teçhizat eklemesi veya değişikliği ile oluşacak hava kirletici etkenleri belirlemek.

Zehirli olmayan veya daha az zehirli olan maddelerin kullanılması da tehlikelerin önüne geçilmesini sağlar.

İşyerinin düzenli olması, havanın toz veya dumanlarla kirlenmesini önleme bakımından büyük önem taşımaktadır. Tozların, yeniden yayılmasını önleyecek şekilde etkili vakumlu temizleyicilerin bulunması ve herhangi bir temizleme işinin, işyerinde çok az işçi bulunduğu sürelerde yapılması gerekir.Böylece çalışanların toza veya dumana karşı maruziyeti azaltılmış olur.

İŞ YERİ HEKİMİ  İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ;


- Sağlık Raporu
- Sağlık Riskleri
- Sağlık Risk Değerlendirmesi
- İş Yeri Hekimliği
- İş Kazası ve Yaralanma
- İşçilerin Sağlık Gözetimi
- İş yerinde Ergonomi
- İş yerinde Temizlik ve Hijyen
- İşe Giriş Muayeneleri
- Periyodik Sağlık Muayeneleri
- Meslek Hastalıkları
- Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler
- Sağlık Ölçümleri
- Biyokimya Tahlilleri
- Radyolojik Kontroller
- Sağlık Taramaları
- Portör Muayeneleri
- İş yerinde Bulaşıcı Hastalıklar
- Koruyucu Sağlık Önlemleri
- İş yerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale
- Çalışanların Rehabilitasyonu
- Yardımcı Ölçümler
- Mobil Check-UP
- Yardımcı Sağlık Personeli

Whatsapp ile ulaşın