İşe Giriş Muayeneleri

Hekim ile çalışan arasında ilk temas işe giriş muayenesi ile başlar. Bu nedenle çok önemlidir. Aslında işe giriş muayenesi işle çalışanın uyumunun değerlendirilmesidir.

İşe Giriş Muayeneleri


İşe Giriş Muayeneleri:Çalışacak kişinin işe uygun olup olmadığını değerlendirme sürecidir. İşe giriş muayeneleri, kimlik bilgileri ilgililer tarafından doldurulduktan sonra yönetmeliğin ekinde bulunan örneğe uygun bu rapor işçi ile birlikte işyeri hekimine gelir. İşyeri hekimi öz geçmiş, soy geçmiş den sonra fizik muayene yapar. Burada yapılması gereken o işyerindeki risk analizi sonucu belirlenen risklerle ilgili ek ve tamamlayıcı muayenelerin doğru belirlenmesi ve yaptırılmasıdır. Ayrıca sistemlerle ilgili tüm laboratuar muayenelerinin yapılması gerekmemektedir. İşe giriş muayenelerinde nelere dikkat edilmelidir.

- Yüksekte çalışanlara yapılacak işe giriş muayenesinde: Yüksekte yapılan aşağıda belirtilen işlerde çalışacaklara iş risklerine uygun işe giriş muayenesi yapılmalıdır. Yüksekte yapılan işler; Yapı işleri, inşaat, yapı iskelesi, çelik yapı montaj, prefabrik yapı montaj, kule, köprü, tünel, metro, kuyu açma, baca, direkte çalışma, yüksekte temizlik işi (bina dış yüzeyi), gemi yapımı, iskele, liman, vinç operatörü vb işler.
Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar;
a) Kadınlar, 18 yaş altında olanlar, bedensel engelliler, (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü, ek cetvel)
b) Kronik hastalar; dolaşım sistemi hastalıkları (hipertansiyon, hipotansiyon, kalp ritim bozukluğu,kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, D.M., nörolojik hastalıklar (epilepsi), psikiyatrik hastalıklar.)
c) Baş ve boyun travması geçirenler, ilaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar, görme bozukluğu olanlar.
Yüksekte çalışacak olanlara işe giriş muayenesi: Öz geçmiş, soy geçmiş, fizik muayene, baş-vücut denge işlevinin muayenesi, görme ve işitme muayenesi.

Yüksekte çalışacak olanlara ek laboratuar muayenesi; EKG, metabolizma (kan şekeri), kreatinin, hemogram, tam idrar tetkiki, akciğer grafisi (toz riski varsa) ve odiografi (gürültü riski varsa) .
Yüksekte çalışacak olanlara aralıklı kontrol muayeneleri; İlk (erken) kontrol muayenesi; bedensel engelliler ve kronik hastalar, yaşlılar için yapılmalıdır. Periyodik muayeneler ise; yılda bir kez yapılmalıdır.
- Gürültülü işlerde çalışanlara yapılacak işe giriş muayenesi: Gürültülü ortamda yapılan aşağıda belirtilen işlerde çalışacaklara iş risklerine uygun işe giriş muayenesi yapılmalıdır.
Gürültülü işler: Madencilik, taş ocakları, taş işleme, demir- metal sanayi, kerestecilik-marangozluk, tekstil-deri sanayi, yapı işleri, kağıt sanayi-matbaacılık vb işler. Gürültülü işlerde çalışması sakıncalı olanlar:
-2000, 3000, 4000 Hz'lik frekanslarda kemik yolu iletiminde 10 dB'lik işitme kaybı,
-En az bir kulakta; lOOO-2000 Hz'de 30 dB, 3000 Hz'de 40 dB, 6000-8000 Hz'de 60 dB işitme kaybı,
-Vestibuler baş dönmesi,
-İç kulağın toksik ve dolaşım bozukluğuna bağlı hasta1ıklar ,
-İç kulak sağırlığı belirtileri,
-Otoskleroz operasyonu sonrası (işitme kaybı olmasa da),
-Dış kulakta tedaviye dirençli ekzema, düzelmeyen orta kulak akıntısı,
-Akut enfeksiyonlar (tedavi edildikten sonra kabul edilir) ,
-Kulak koruyucusu takmaya engel kulak çevresi alerjik cilt reaksiyonu olanlar,
Gürültülü işlerde çalışanlara işe giriş muayenesi öz geçmiş, soy geçmiş, fizik muayene, kulak muayenesi, işitme muayenesi, otoskopik muayene, karar verilemeyen durumlarda uzman muayenesi yaptırılır. Gürültülü işlerde çalışanlara ek laboratuar muayenesi; odiolojik muayeneler. Gürültülü işlerde çalışanlara aralıklı kontrol muayeneleri ilk (erken) kontrol muayeneleri; 1 yıl içinde, periyodik muayeneler ise 1-3 yıl aralıklarla yapılmalıdır.
- Tozlu işlerde çalışanlara yapılacak işe giriş muayenesi: Tozlu ortamda yapılan aşağıda belirtilen işlerde çalışacaklara, iş risklerine uygun işe giriş muayenesi yapılmalıdır. Tozlu işler: Madencilik, taş ocakları, yapı işleri (bina, duvar, set, baraj, yol, tünel, metro, yıkım işleri), seramik-porselen, metal, cam, çimento, dokuma-tekstil, kağıt, lastik sanayi, termik santral, döküm işleri, vb işler. Tozlu işlerde çalışması sakıncalı olanlar:
-Dolaşım sistemi hastalıkları (kalp yetmezliği, hipertansiyon) .
-Solunum fonksiyonu bozuklukları, göğüs kafesi deformiteleri (solunumu zorlaştıran) kronik akciğer hastalıkları; bronşit, bronşial astıma, amfizem, plörit, fibrötik ve granülomatöz değişiklikler. Pnömokonyozlar, Tüberküloz geçirenler (aktif, inaktif).
-Aşırı şişmanlık.
Tozlu işlerde çalışanlara işe giriş muayenesi: Öz geçmiş, soy geçmiş, fizik muayene, solunum sistemi muayenesi, dolaşım sistemi muayenesi.
Tozlu işlerde çalışanlara ek laboratuar muayenesi: Vital kapasite, zamanlı vital kapasite, solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi (35×35 cm. en az 200 mA'lik röntgen cihazı ile).
Tozlu işlerde çalışanlara aralıklı kontrol muayeneleri: İlk (erken) kontrol muayenesi; bedensel engelliler ve kronik hastalar için (yasalara göre 6 ay-l yıl). Periyodik muayeneler ise 1 -3 yılda bir yapılmalıdır.

- Erken kontrol muayeneleri:

İşe giriş muayenesinden sonra en erken muayene yasal prosedürde 1 yıl sonra yapılmaktadır. Bazı iş kollarında bu 3 veya 6 ay sonradır. Ancak daha erken dönemde işe giriş muayenesinde tespit edilemeyen bir durum sonradan ortaya çıkarsa veya işe başladıktan sonra herhangi bir kimyasal madde veya etkene karşı reaksiyon gelişirse ya da işçide kronik hastalıklar nedeniyle duyarlılık oluşursa muayene sonucunda iş-işçi uyumunu sağlamak üzere işçinin yerinin değişimine karar verilebilir. Bu görev işyeri hekiminindir. Bu tür iş değişimlerinde danışmanlık görevi işyeri hekimine aittir.
Rapor alınmaksızın veya alınan rapora aykırı olarak uygun olmayan işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı için Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılan hastalık masraflarının tümü işverene ödettirilir (Sosyal Sigortalar Yasası m.41). İşyerinin teknolojik olarak uygunluğu, ergonomik çalışma ortamı, işçinin biososyoekonomik özellikleri iş-işçi uyumunun saptanabilmesi için değerlendirilmelidir. Ülkemizdeki uygulamalarda mevzuata göre erken kontrol muayenesi işçi ve işverenin isteği üzerine veya hekimin gerekli gördüğü durumda yapılabilmektedir.

İŞ YERİ HEKİMİ  İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ;


- Sağlık Raporu
- Sağlık Riskleri
- Sağlık Risk Değerlendirmesi
- İş Yeri Hekimliği
- İş Kazası ve Yaralanma
- İşçilerin Sağlık Gözetimi
- İş yerinde Ergonomi
- İş yerinde Temizlik ve Hijyen
- İşe Giriş Muayeneleri
- Periyodik Sağlık Muayeneleri
- Meslek Hastalıkları
- Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler
- Sağlık Ölçümleri
- Biyokimya Tahlilleri
- Radyolojik Kontroller
- Sağlık Taramaları
- Portör Muayeneleri
- İş yerinde Bulaşıcı Hastalıklar
- Koruyucu Sağlık Önlemleri
- İş yerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale
- Çalışanların Rehabilitasyonu
- Yardımcı Ölçümler
- Mobil Check-UP
- Yardımcı Sağlık Personeli

Whatsapp ile ulaşın